Przedszkole nr 22 w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum


Data dodania: 2021-02-02 09:05:14
Autor: Olga Wodecka-OskrobaData dodania: 2019-12-05 08:14:12
Autor: Elżbieta CiwisData dodania: 2021-02-02 08:49:26
Autor: Olga Wodecka-OskrobaData dodania: 2020-03-31 13:02:36
Autor: Elżbieta Ciwis


REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PRZEZNACZONYMI NA DOFINANSOWANIE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PRZEDSZKOLU NR 22

 

 

Podstawa prawna:

- art. 70a ust. 1, art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2003r. nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami;

- art.18 ust.2 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami,

-Uchwała Nr 359/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. sposobu  podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, form 

tegoż  doskonalenia oraz zasad i trybu przyznawania tych środków.

-Uchwała Nr 148/XI/2011Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 2011r.

 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,form tegoż doskonalenia oraz zasad i trybu przekazywania tych środków

 

 

§ 1.

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela, przeznacza się na:

1)       doradztwo metodyczne dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradcy metodycznego – 20%,

2)       organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz organizację szkoleń                   i konferencji dyrektorów – 10%.

 

 

§ 2.

Pozostałą część omawianych środków (70%) przeznacza się na pokrycie w części lub całości kosztów wynikających z :

1)                opłat na kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, od nauczycieli podwyższających kwalifikacje  z zastrzeżeniem  § 4,

2)                opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska,

3)                kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy uczestniczą         w różnych formach doskonalenia zawodowego,

4)                przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

5)                szkolenia rad pedagogicznych,

6)                udziału w konferencjach szkoleniowych w ramach  programów międzynarodowych,

7)                 współfinansowania (wkład własny) projektów unijnych, których celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Pokrycie wyżej wymienionych kosztów może nastąpić tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrektora placówki oświatowej zgodnie z potrzebami.

 

 

 

 

§ 3

 

Dyrektor placówki oświatowej w ramach form wskazanych w  § 2 pkt 1, 2 i 3 opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli mając na uwadze program rozwoju placówki oświatowej             i związane  z tym potrzeby kadrowe.

 

 

§ 4

 

Maksymalna kwota dofinansowania opłat o których mowa w  § 2 pkt 1 ( w miarę posiadanych środków) może wynieść do 50% opłaty za semestr. W przypadku studiów na kierunku logopedia lub zarządzanie oświatą nie więcej jednak niż 1000 zł., na pozostałych kierunkach nie więcej niż 750 zł.

Dofinansowanie opłat dokonywane jest na podstawie decyzji dyrektora placówki oświatowej po wcześniejszym otrzymaniu dowodu wpłaty. Warunki dofinansowania określa umowa zawarta przez dyrektora placówki oświatowej z nauczycielem.

Wzór umowy określa załącznik .

 

 

 

 

 

§ 5

 

Regulamin obowiązuje z dniem 05.10.2011 r.

 


Data dodania: 2010-12-09 08:04:46
Autor: Krystyna Merta


Sprawozdania Finansowe

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,0b8dba826c86fe544f67053839784e74,78

ROK 2017

ROK 2018

ROK 2016

ROK 2015


Data dodania: 2015-03-31 13:39:34
Autor: Krystyna Merta


ROK 2014


Data dodania: 2012-09-20 08:31:31
Autor: Krystyna Merta


ROK 2011


Data dodania: 2011-09-29 07:30:36
Autor: Krystyna MertaData dodania: 2011-02-17 07:33:49
Autor: Krystyna Merta


ROK 2010


Data dodania: 2010-12-09 08:10:19
Autor: Krystyna MertaData dodania: 2013-09-05 08:03:43
Autor: Krystyna MertaData dodania: 2012-01-26 08:00:45
Autor: Krystyna MertaData dodania: 2010-12-09 08:03:14
Autor: Krystyna MertaData dodania: 2010-12-09 08:05:55
Autor: Krystyna Merta